Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne
  Mobilny Urzędnik

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

„RZESZOWSKI KLUB AMAZONKA”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę  „Rzeszowski Klub Amazonka”, zwany dalej Klubem Amazonka.

 

§ 2

1.        Terenem działania Klubu Amazonka jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.        Siedzibą Klubu Amazonka jest miasto Rzeszów.

3.        Klub Amazonka posiada osobowość prawną.

4.        Klub Amazonka może używać pieczęci, odznak, symboli.

5.        Klub Amazonka posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

6.        Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych lub podobnych celach działania.

7.        Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

8.        Działa na podstawie przepisów:

·          Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. z 2015 r. poz.1393/,

·          Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2016 r. poz.239 z póżn.zm/,

·          oraz niniejszego Statutu.

 

§ 3

1.          Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

2.          Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

 

3.          Stowarzyszenie "Rzeszowski Klub Amazonka" prowadzi również odpłatną  działalność pożytku publicznego, w zakresie wszystkich swoich celów statutowych i form ich realizacji.

  

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 4

Celem działania Klubu Amazonka jest reprezentowanie interesów kobiet przed i po leczeniu raka piersi , oraz pełna rehabilitacja psychofizyczna.

 

Klub Amazonka realizuje swoje cele poprzez;

nieodpłatną  działalność pożytku publicznego.

 

1.        Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba.

2.        Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji.

3.        Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej.

4.        Przygotowanie się do roli „ ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej sytuacji.

5.        Działalność związana z problemami zdrowotnymi członkiń, np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp.

6.        Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi - spotkania oraz wyjazdy i wycieczki integracyjne.

7.        Propagowanie ; rekreacji, sportu, turystyki.

8.        Upowszechnianie kultury i sztuki wśród Amazonek

9.        Promocję i organizację wolontariatu.

10.     Organizowanie akcji charytatywnych.

11.     Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.

12.     Ochronę i promocję zdrowia; profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi.

13.     Działalność wydawnicza; materiały informacyjno-edukacyjne

14.     Pielęgnowanie tradycji narodowych, kulturowych oraz patriotyzmu wśród Amazonek,

15.     Kształtowanie wymiany dobrych praktyk poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi Unii Europejskiej,

16.     Pozyskiwanie środków unijnych i spoza Unii Europejskiej na działania statutowe Klubu,

17.     Wdrażanie nowych technologii; zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu rekreacyjno- sportowego, sprzętu komputerowego,

18.     Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

19.     Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

20.     Pomocy społecznej, w tym  osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 

Klub Amazonka realizuje również swoje cele poprzez;

odpłatną  działalność pożytku publicznego.

1.        Wzajemne wspieranie się w trudnej sytuacji życiowej, w jakiej postawiła nas choroba.

2.        Organizacja prelekcji o tematyce współczesnego leczenia raka piersi i rehabilitacji.

3.        Propagowanie i organizacja zajęć rehabilitacyjnych i terapii psychologicznej.

4.        Przygotowanie się do roli „ ochotniczek”, aby służyć kobietom, które znajdą się w analogicznej sytuacji.

5.        Działalność związana z problemami zdrowotnymi członkiń, np. zaopatrzenie rehabilitacyjne, sanatoria itp.

6.        Działania integrujące środowisko kobiet po leczeniu raka piersi - spotkania oraz wyjazdy i wycieczki integracyjne.

7.        Propagowanie: rekreacji, sportu, turystyki.

8.        Upowszechnianie kultury i sztuki wśród Amazonek

9.        Promocję i organizację wolontariatu.

10.     Organizowanie akcji charytatywnych.

11.     Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.

12.     Ochronę i promocję zdrowia; profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi.

13.     Działalność wydawnicza; materiały informacyjno-edukacyjne

14.     Pielęgnowanie tradycji narodowych, kulturowych oraz patriotyzmu wśród Amazonek,

15.     Kształtowanie wymiany dobrych praktyk poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi Unii Europejskiej,

16.     Pozyskiwanie środków unijnych i spoza Unii Europejskiej na działania statutowe Klubu,

17.     Wdrażanie nowych technologii; zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu rekreacyjno- sportowego, sprzętu komputerowego.

18.     Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

19.     Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

20.     Pomocy społecznej, w tym  osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Dochód z działalności odpłatnej w całości przeznaczony jest

na realizację celów statutowych Stowarzyszenia

"Rzeszowski Klub Amazonka".

  

Rozdział  III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

§ 5

                Członkowie Klubu dzielą się na:

1.        Zwyczajnych

2.        Wspierających

3.        Honorowych

 

§ 6

Członkiem zwyczajnym może być każda kobieta, która przeszła leczenie raka piersi:

·          po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia,

·          akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia,

·          posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

·          nie pozbawiona praw publicznych,

 

§ 7

        Członek zwyczajny ma prawo:

1.        wybierać i być wybieranym do władz Klubu Amazonka.

2.        zgłaszać opinie, wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu Amazonka.

3.        uczestnictwa w imprezach, konferencjach, seminariach, odczytach organizowanych przez Stowarzyszenie

4.        Korzystać z pomocy i urządzeń Klubu Amazonka.

 

§ 8

        Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.        Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu Amazonka.

2.        Aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu Amazonka.

3.        Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 9

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest zobowiązany: popierać działalność Klubu Amazonka, oraz wywiązywać się z oferowanej pomocy finansowej lub rzeczowej.

Członek wspierający ma prawo:

1.        Osoba fizyczna - do udziału z głosem doradczym w zebraniach, pracach Klubu Amazonka.

2.        Osoba prawna - przez upoważnionego przedstawiciela.

3.        Zgłaszać wnioski dotyczące działań Klubu Amazonka.

 

§ 10

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 11

1.        Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia.

2.        Nadanie godności członka honorowego stowarzyszenia następuje przez Walne zebranie Członków na wniosek Zarządu stowarzyszenia.

3.        Wręczenie dyplomu o nadaniu członkostwa honorowego ma uroczysty charakter publiczny i odbywa się w trakcie ważnych imprez jubileuszowych Stowarzyszenia.

4.        Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

 

§ 12

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1.        Dobrowolnego wystąpienia.

2.        Wykluczenia na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z powodu rażącego naruszenia Statutu i regulaminu Klubu Amazonka.

3.        Nieuregulowania deklarowanej składki członkowskiej przez okres 6 /sześć/ miesięcy.

4.        Z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia.

5.        Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

6.        Śmierci członka Stowarzyszenia oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

7.        Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

§ 13

1.        Członkostwo ustaje na skutek:

a)        rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

b)       śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c)        skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą zadeklarowanych składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres co najmniej 6 miesięcy i nie uczestniczenie w życiu Stowarzyszenia lub na własna pisemna prośbę,

d)       wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.

 

 

2.        Decyzję o skreśleniu bądź wykluczeniu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. W przypadku pozbawienia członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie, skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

Rozdział  IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

-         Walne Zebranie Członków,

-         Zarząd

-         Komisja Rewizyjna

 

§ 15

1.        Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym,

2.        Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne

 

§ 16

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 17

1.        Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.        Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia, nadawania

i pozbawiania godności członka honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.        Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni

z głosem stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi

z głosem doradczym.

4.        Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwołane raz

w roku) lub nadzwyczajne, zwołane przez Zarząd, na pisemny wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

5.        Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie jednego miesiąca od daty wniosku do Zarządu.

6.        Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych, wówczas drugi termin Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu, jednakże nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie zebrania, bez względu na ilość osób obecnych.

7.        Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 

§ 18

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1.        Uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

2.        Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia

3.        Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

4.        Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5.        Uchwalanie zmian w statucie.

6.        Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

7.        Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań poszczególnych członków.

8.        Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku.

 

§ 19

1.        O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków – Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

2.        W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

 

Zarząd

 

§ 20

1.        Zarząd składa się z 6 członków; w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i 2 członków.

2.        Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

3.        W razie rezygnacji ze sprawowanej funkcji w Zarządzie w trakcie trwania kadencji przez sprawującą tę funkcję osobę Zarząd ma prawo ponownie się ukonstytuować- bez zwoływania Walnego Zebrania członków

 

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

1.        Kierowanie  bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2.        Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.

3.        Zwoływania Walnego Zebrania Członków.

4.        Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

5.        Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

6.        Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia.

7.        Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

8.        Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.

9.        Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.

10.     Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

11.     Ustalanie wysokości składek członkowskich.

12.     Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenia ich zadań.

13.     Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§ 22

1.        Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub  z jego upoważnienia wiceprezes w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

2.        Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje głos prezesa.

3.        W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni członkowie Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 23

1.        Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2.        Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

3.        Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia.

4.        Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub wspólnym pożyciu, lub podległości z tytułu zatrudnienia wobec członków Zarządu.

5.        Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

6.        Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia lub zwrotu kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

 

§ 24

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.        Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.

2.        Badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.

3.        Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

4.        Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu wraz z oceną działalności Stowarzyszenia.

5.        Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadze

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA