Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne
  Mobilny Urzędnik

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu

§ 1

1.      Zarząd Stowarzyszenia " Rzeszowski Klub Amazonka" w Rzeszowie  jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszeniai działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.

2.       Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, i w zależności od potrzeb organizowane mogą być w różnych miejscowościach na terenie kraju.

§ 2

1.      Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków.

2.      Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

3.      Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  Do kompetencji Zarządu należy:

4.      Kierowanie  bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

5.      Opracowanie programu działalności Stowarzyszenia.

6.      Zwoływania Walnego Zebrania Członków.

7.      Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

8.      Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

9.      Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych

10.           i wspierających Stowarzyszenia.

11. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

12. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych.

13. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania Członków.

14. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.

15. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

16. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określenia ich zadań.

17. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.


                                                           § 3

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków i składa się z 6 osób.
2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik i członkowie .
3. Przewodniczącego oraz członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.
4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika.
5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata i kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków.
6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu o więcej niż jedną osobę, przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie właściwym dla wyborów Zarządu. W razie zmniejszenia się stanu Zarządu o jedną osobę Zarząd może dokooptować jednorazowo jedną osobę – nie odnosi się to do przewodniczącego.

 

7. Praca Zarządu opiera się na działalności nieetatowej- społecznej.

§ 4

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników lub zlecać od-płatnie wykonywanie konkretnych czynności lub udzielać pełnomocnictw.

§ 5

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu: w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz w sprawach finansowych skarbnika .
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis przewodniczącego lub in-nego członka Zarządu bądź upoważnionego do tego pracownika biura.
3. Zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia zaciągane są w trybie ustalonym w ust.1.

§ 6

1. Zarząd używa pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.
2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik.

§ 7

1. Zebrania Zarządu zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona z grona Zarządu.
2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji, przewodniczący Sądu Stowarzyszenia lub upoważniony przez niego członek Sądu oraz goście zaproszeni przez przewodniczącego Stowarzyszenia.
3. Protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z listą uczestniczących osób przechowywane są w biurze Stowarzyszenia w Księdze Protokołow z Posiedzeń Zarządu.

§ 8

Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów przejazdów, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją zadań. Koszty te winny być rozliczane według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 9

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W przypadku, gdy głosowanie nie jest rozstrzygające, decyduje głos przewodniczącego Zarządu a pod jego nieobecność głos przewodniczącego zebrania.
3. W przypadkach konieczności pilnego podjęcia decyzji w okresie między posiedzeniami Za-rządu, głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą ustalenia korespondencyjnego.
4. Głosowanie może mieć charakter korespondencyjny (fax) lub telefoniczny o ile w zebraniu bierze udział trzech członków Zarządu i uchwała o takim głosowaniu została przyjęta.

 

 

 

§ 10

1.      Przewodniczący Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.,organizuje pracę Zarządu związaną z realizacją zadań, prowadzi korespondencję w sprawach wymagających stanowiska Zarządu oraz prowadzi dokumentację Zarządu.Obsługuje Program Bankowości Internetowej Stowarzyszenia, jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów bankowych/przelewów z konta/.


2. Wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego pod jego nieobecność lub na jego zlecenie oraz organizuje pracę Zarządu związaną z realizacją zadań, prowadzi korespondencję w sprawach wymagających stanowiska Zarządu oraz prowadzi dokumentację Zarządu. Wspólnie ze Skarbnikiem , na bieżąco prowadzi rejestr członków stowarzyszenia. Obsługuje Program Bankowości Internetowej Stowarzyszenia, jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów bankowych/przelewów z konta/.


3. Sekretarz Zarządu - prowadzi Księgę Protokołów ze spotkań integracyjnych wszystkich członków stowarzyszenia, przyczynia się do organizowania  pracy stowarzyszenia , związaną z realizacją zadań, prowadzi w razie potrzeby korespondencję służbową. Protokoły ze spotkań integracyjnych wszystkich amazonek , wraz z listą uczestniczących osób przechowywane są w biurze Stowarzyszenia w Księdze Protokołow Stowarzyszenia.


4. Skarbnik /odpowiada wspólnie z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym stowarzyszenia/ w szczególności ;rejestr  oraz prowadzenie na bieżąco stanu płatności składek członkowskich, przyjmowanie wszystkich wpłat gotówkowych do kasy, wypłaty z kasy na podstawie rachunków zatwierdzonych przez osoby upoważnione, sporządza miesięczne raporty kasowe, przestrzega pogotowia kasowego. Obsługuje Program Bankowości Internetowej Stowarzyszenia, jako osoba upoważniona do podglądu operacji na rachunku bankowym stowarzyszenia oraz wyciągów bankowych . Przyczynia się do organizowania  pracy stowarzyszenia , związaną z realizacją zadań, prowadzi w razie potrzeby korespondencję służbową.


5. Członkowie Zarządu wykonują zadania zlecone przez Zarząd oraz wynikające ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i uchwał Zarządu oraz obowiązujących regulaminów.Przyczyniają się do organizowania  pracy stowarzyszenia , związaną z realizacją zadań, prowadzą w razie potrzeby korespondencję służbową. 

 

 

 

 

§ 11

1.      W przypadku gdy interesy Stowarzyszenia pozostają w kolizji z interesami członka Zarządu, osoba ta powinna wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. W przypadku niezastosowania się członka Zarządu do wymogu określonego w ust.1, Za-rząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka z udziału w posiedzeniu Zarządu lub jego części w punkcie jego dotyczącym.
3. Sprawy konfliktowe członków Zarządu rozstrzygane są na bieżąco przy współudziale przedstawicieli Komisji Rewizyjnej ,można też dwołać się do Walnego Zebrania Członków.

 

 

§ 12

Zarząd może ustanawiać pełnomocników  /notarialnie/ do realizacji swych zadań statutowych.

 

§ 13

Zarząd otwiera konta bankowe i przechowuje na nich środki pieniężne Stowarzyszenia.

 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu, bądź innymi przepisami prawa oraz powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

 

 

§ 15

1. Regulamin został uchwalony przez Zarząd w dniu ............................................................. i wchodzi w życie z chwilą uzyskania kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków w formie uchwały, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA