Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne
  Mobilny Urzędnik

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Regulamin Walnego Zebrania Członków

 

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia

" Rzeszowski Klub Amazonka"

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad nie później niż na 21 dni przed jego odbyciem.
2. Porządek dzienny i termin Walnego Zebrania ustala Zarząd.
3. Do zawiadomienia o Walnym Zebraniu Zarząd załącza materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Walne Zebranie wraz z projektami uchwał przewidzianych do podjęcia.

§ 2

1. Walne Zebranie otwiera Przewodniczący Stowarzyszenia.
2. Przewodniczący Stowarzyszenia pełni z urzędu funkcje Przewodniczącego Walnego Zebrania, chyba ze zebrani członkowie postanowią inaczej.
3. Po otwarciu zebrania członkowie Stowarzyszenia dokonują wyboru sekretarza zebrania oraz członków Komisji Uchwał i Wniosków. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
4. W przypadku zebrania o charakterze wyborczym zebrani członkowie dokonują wyboru Przewodniczącego, sekretarza zebrania oraz członków  Komisji Skrutacyjnej. Wyboru dokonuje się spośród obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.
5. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 członków.

 

§ 3

1. Walne Zebranie obraduje według niniejszego regulaminu.
2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

§ 4

Członek zwyczajny Stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu podpisując listę obecności.

§ 5

Z obrad Walnego Zebrania sekretarz zebrania sporządza  protokół, który podpisuje przewodniczący zebrania oraz sekretarz zebrania.

 

 

 

 

 

Rozdział II

Sprawy wyborcze

§ 6

Wybory władz Stowarzyszenia są jawne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów.

 

§ 7

1. Kandydatów do władz Stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
2. Zgłoszenie kandydata do władz Stowarzyszenia następuje bezpośrednio na walnym zebraniu członków.

3. Każdy kandydujący do władz Stowarzyszenia powinien w obecności wszystkich obecnych na Walnym Zebraniu członków przedstawić;  swoją fizję działalności  Stowarzyszenia w latach następnych, powinien posiadać biegłą znajomość pracy przy komputerze/ pisownia, znajomość poruszania się w internecie, a prezes, w-ce prezes i skarbnik powinni wykazać się biegłą znajomością programu bankowego PBS24.

Odwołanie członków władz i wybory uzupełniające

§ 8

1. Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać przewodniczącego stowarzyszenia lub poszczególnych członków władz Stowarzyszenia – w przypadkach szczególnie uzasadnionych i określonych statutem.
2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie dokonuje wyboru uzupełniającego, stosując odpowiednio przepisy dotyczące wyboru władz na czas do zakończenia kadencji.

Głosowanie

§ 9

 l. Głosowanie na stanowiska:
1) przewodniczącego Stowarzyszenia, w-ce przewodniczącego, skarbnika
2) pozostałych członków Zarządu,
3) członków Komisji Rewizyjnej,


4. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów i zgłoszono więcej niż jednego kandydata, to w kolejnych turach głosowania skreśla się z listy kandydatów tego, który otrzymał najmniejszą liczbę głosów.
5. Władze Stowarzyszenia konstytuują się w ciągu 7 dni od wyboru, o czym zawiadamiają pisemnie Komisję Skrutacyjną.

 

 

 

Przyjęcie uchwał

§ 10

1.      Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów .
2. W przypadku braku wymaganego kworum, po konsultacji z sekretarzem zebrania, Przewodniczący wyznacza w tym samym dniu, 30 minut po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania, kolejne głosowanie nad podjęciem uchwały.

 

 

Wnioski formalne

 

§ 11

1.      Przewodniczący zebrania może udzielić głosu poza porządkiem obrad Walnego Zebrania lub w związku z dyskusją, jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) przerwanie lub odroczenie Walnego Zebrania na inny termin,
2) przejście do porządku dziennego,
3) głosowanie bez dyskusji,
4) zmianę porządku dziennego,
5) ograniczenie czasu wystąpień mówców,
6) stwierdzenie kworum,
7) przeliczenie głosów,
8)  zmianę przewodniczącego walnego Zebrania.
4. O wniosku formalnym, o którym mowa w ust. 3 Walne Zebranie rozstrzyga większością głosów obecnych członków.

2.       

Podejmowanie apeli i oświadczeń

§ 12

W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania można podejmować:
1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwanie określonego podmiotu do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

 

 

Rozdział III
Organy Walnego Zebrania

§ 13

Organami Walnego Zebrania są:
1) Przewodniczący,
2) Sekretarz zebrania,
3) Komisja Skrutacyjna

 

Zakres zadań organów Walnego Zebrania

§ 14

 Przewodniczący kieruje przebiegiem i pracami Walnego Zebrania Członków.

§ 15

Do obowiązków sekretarza zebrania należy:
1) sporządzanie protokołu Walnego Zebrania,
2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania,
3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazanie ich Przewodniczącemu celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków.

§ 16

 Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
1) wybór przewodniczącego Komisji,
2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego Zebrania,
3) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów proponowanych do władz,
4) sporządzenie list wyborczych,
5) sprawdzenie urny wyborczej,
6) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
7) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
8)  zliczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym, w sytuacji, gdy wybór władz Stowarzyszenia odbywa się jawnie.

§ 17

Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy także:
1) sprawdzanie  i stwierdzanie prawomocności uchwał Walnego Zebrania, na wniosek Przewodniczącego, z wyjątkiem związanych z wyborem władz Stowarzyszenia,
2) sprawdzanie dopuszczalności wniosków formalnych na wniosek Przewodniczącego,
3) zliczenie głosów oddanych w głosowaniach nad uchwałami Walnego Zebrania lub

 w przedmiocie zgłoszonych wniosków formalnych,
4) sporządzenie protokołu z głosowań nad uchwałami Walnego Zebrania lub wnioskami formalnymi.

5)Przyjęcie pisemnego oświadczenia o ukonstytuowaniu sie nowego Zarządu Stowarzyszenia w terminie 7 dni od Walnego Zebrania członków.

 

 

Nadzwyczajne Walne Zebranie

§ 18

1.      Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest w trybie i na zasadach określonych

2.       w statucie.

3.       Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.      Nadzwyczajnego Walnego Zebrania stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

 

Rozdział IV
Przepisy końcowe

§ 19

1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Przyjęcie zmiany postanowień Regulaminu następuje w formie uchwały, w drodze głosowania zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20

Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia.

 

 

 

Uchwałono w dniu............................................... Uchwałą Nr.................................

na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia w dniu............................................................

 

Podpisy uczestników Zebrania.......................................

                                              

 


 
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA