Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualności
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry są dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby włączyć muzykę relaksacyjną "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naciśnij poniższy guzik w celu włączenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 1

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 2

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 4-letni okres kadencji i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 4

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników biura stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 5

1. Obsługę Komisji Rewizyjnej w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia biuro stowarzyszenia.
2. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

§ 6

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie.

§ 7

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz.
2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

 

§ 8

1.      Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 9

 

Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 10

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia

§ 11

1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje glos przewodniczącego Komisji.
3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§ 12

1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada  Przewodniczący Komisji Rewyzyjnej

4.Protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z listą uczestniczących osób przechowywane są w biurze Stowarzyszenia w Księdze Protokołow z Posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

§ 13

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebra-nie Członków.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA