Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarząd
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarząd
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  ADWOKAT - Tomasz Pelec
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki
  ORTO+STOMIA
  CzytajRzeszów
  Gorsety pooperacyjne
  Mobilny Urzędnik

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed
  Oddział Stacjonarnej Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - KOD 4300

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKULAPY 2017

Nasze aktywności
  Aktualności 2022
  Aktualności 2021
  Aktualności 2020
  Aktualności 2019
  Aktualności 2018
  Aktualności 2017
  Aktualności 2016

Twórczość artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty Amazonek
  Lata 2013 - 2020 (szczegóły)

YouTube - Muzyka
Aby włączyć muzykę relaksacyjną 'Zaufaj Bogu RELAX' oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), nacisnij poniższy guzik w celu otworzenia playlisty z muzyką:
Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 1

1. Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania całokształtu kontroli nad jego działalnością ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 2

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na 4-letni okres kadencji i składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 4

Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz pracowników biura stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 5

1. Obsługę Komisji Rewizyjnej w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia biuro stowarzyszenia.
2. Zebrania Komisji organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.

§ 6

Działalność Komisji kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie.

§ 7

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu Stowarzyszenia i uchwał władz.
2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie, lub odmowę udzielenia, absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.

 

§ 8

1.      Zebrania Komisji zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 9

 

Członkom Komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań.

§ 10

Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii, może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia

§ 11

1. Uchwały Komisji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.
2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje glos przewodniczącego Komisji.
3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego.

§ 12

1. Z zebrań Komisji sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
2. Komisja prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada  Przewodniczący Komisji Rewyzyjnej

4.Protokoły z posiedzeń Zarządu wraz z listą uczestniczących osób przechowywane są w biurze Stowarzyszenia w Księdze Protokołow z Posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

§ 13

Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebra-nie Członków.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA