Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarz±d
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Zarz±d
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Aktualno¶ci
  Aktualno¶ci 2018
  Aktualno¶ci 2017
  Aktualno¶ci 2016

Twórczo¶ć artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry s± dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby wł±czyć muzykę relaksacyjn± "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naci¶nij poniższy guzik w celu wł±czenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Prokekt 2014 - 1

Zał±cznik nr 1 do umowy nr 5/2014…….

z dnia 7.04.2014…………..

 

 

 

ZAKTUALIZOWANY OPIS ZADANIA PN.:

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególnoci chorobom sercowo     naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy

(rodzaj zadania publicznego zgodny z ogłoszeniem)

GÓRY Sˇ DLA KAŻDEGO-

TERAPIA RZESZOWSKICH AMAZONEK w ZAKOPANEM

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

 

realizowanegow okresie od ;

1  kwietnia  2014 roku   do  15 grudnia 2014 roku

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

 

1. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych - na terenie Orodka Szkoleniowo- turystycznego w Zakopanem z wykwalifikowanymi terapeutami- w okresie pobytu grupy amazonek w terminie od 12--17 maja 2014 roku/ 5 pełnych osobodni/- poprawa ogólnej kondycji, kobiet amazonek, zwiększenie zakresu ruchowoci, kształtowanie  wiadomoci własnego ciała, zwiększenie poczucia pewnoci siebie, samoakceptacja, zwiększenie samooceny, poprawa samopoczucia, wentylacji i wydolnoci układu oddechowego, poprzez  ćwiczenia na wieżym  powietrzu,; nauka prawidłowej postawy, rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej- ogółem przewidziane jest około 20 godzin zajęć gimnastycznych WOLONTARIAT

2. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania  z lekarzami- na temat niekonwencjonalnych metod terapii, z  rehabilitantami- jak przygotować się do wyjazdu , jaki zabrać sprzęt do ćwiczeń,

z psychologiem, przygotowanie psychologiczne przed wyjazdem grupowym, przygotowanie kulturowe z prac, administracyjnym, z pielęgniarkami- szerzenie wiedzy na temat zdrowia, profilaktyki raka piersi wród członków rodzin amazonek , innych zainteresowanych osób, ci±gły niedosyt informacji na ten temat , który nadal niestety jest tematem tabu- ogółem przewidziane jest około 40 godzin spotkań w siedzibie stowarzyszenia i w punktach informacyjnych oraz podczas zebrań integracyjnych w Ratuszu 2 x w m-cu- / szkolenia kulturowe, przygotowanie dot. BHP i opieki pielęgniarskiej podczas pobytu w razie potrzeby, zasady korzystania z apteczki podczas  pobytu- WOLONTARIAT

 

3. Spotkania i wyjazdy integracyjne- zagubione i osamotnione w chorobie i rekonwalescencji amazonki znajduj± rado¶ć, zapomnienie o przeżyciach, poprawia się ich stan psychiczny wraca im chęć do normalnego życia takie wyjazdy i spotkania bardzo motywuj± . Ponadto zmiana otoczenia, miejsca pobytu na kilka dni a przede wszystkim zmiana klimatu to doskonała forma terapii osób po traumatycznych przejciach. Pozwala to kobietom- amazonkom wyj¶ć z domu z osamotnienia, zmusza do zorganizowania się do podróży, do spakowania podręcznego bagażu do pozostawienia rodziny lub innych bliskich na jaki czas , zapewnia zmianę otoczenia, wyrwanie się z codziennoci i monotonii , uczy kobiety-amazonki jak żyć w grupie innych kobiet o podobnych problemach, jak można pracować społecznie na rzecz innych osób i jak można działać i pomagać innym  kobietom np. w Stowarzyszeniu , jak w przyszłoci organizować podobne wyjazdy integracyjne. Poznajemy kulturę i obyczaje Podhala, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych w Zakopanem podczas naszego pobytu, zwiedzamy piękne zak±tki Zakopanego i Tatr, korzystamy z możliwoci przebywania we wspaniałym górskim klimacie, ładujemy nasze akumulatory, wracamy psychicznie odnowione. Takie s± założenia tego turnusu, z daleka od naszych domów, wówczas powięcamy cenny czas tylko dla siebie.

Wyjazd na zorganizowany 5-dniowy turnus terapeutyczny w Zakopanem przewidziany dla 41  uczestniczek  plus kierowca w terminie ; od 12- 17 maja 2014 roku , 5 pełnych osobodni.

Koszty pobytu = 42 osób x 5dni = 18 450.- zł

Koszty ubezpieczenia grupy= 246.- zł

Wynajem autokaru= 3 500.- zł/ cały czas pobytu/ tylko usługi transportowe

Zwiedzanie Zakopanego i okolic z przewodnikiem 736.- zł

Organizacja ogniska góralskiego z Kapel± góralsk±= 600.-zł

Podczas ogniska ;Kulinarna podróż-Szlakiem najlepszych dań regionu

spotkanie z I w Polsce  Bac±  w spódnicy- Janin± Rzepk± z bukowiny Tatrzańskiej

Posiady Góralskie- spotkanie z bajarzem góralskim Adamem G±sienic±- 250.- zł

 

 

================================Razem koszty merytoryczne= 23 782.- złotych

 

4.  Prowadzenie spotkań  i szkoleń s± to prace bież±ce , codzienne, przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych-

I- punkt informacyjny U BASI- w sklepie medycznym MEDI-REH w Rzeszowie przy

 ul, Kopernika, oraz nowo utworzony II- punkt w sklepie medycznym Pofam przy ul. Wierzbowej, pozwalaj±  więc na szersze kontakty z potrzebuj±cymi, poza sal± konferencyjn± w Ratuszu

i informacjami w Internecie, dowiadczone amazonki potrafi± wiele pomóc nowym kobietom po zabiegach mastektomii, Odbywaj± się też w tych punktach swobodne rozmowy i spotkania

z psychologiem z pojedynczymi amazonkami, wczeniej umówionymi, oraz z członkami ich rodzin.

 

 

5. Propagowanie działalnoci promocja naszych działań, promocja projektów, w które jestemy zaangażowane , promowanie Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu-jest działaniem niezwykle pożytecznym , maj±cym na celu dotarcie przede wszystkim  do kobiet amazonek, przebywaj±cych w domu, nie poruszaj±cych się jeszcze  samodzielnie , samotnych lub po prostu kobiet które nie chc± się ujawniać ze swoj± chorob±. Jest to dla nich bardzo ważny kontakt.

 

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA