Nasz Bank
Nawigacja
Stowarzyszenie
  Strona Główna
  Nasze cele
  Terminarz spotkań
  Zarz±d
  Statut
  Kontakt
  Ważne Adresy i telefony
  Darczyńcy i sponsorzy
  Stow. Amazonek
  Punkty Informacyjne

Regulaminy
  Regulamin spotkań Amazonek
  Zarz±d
  Komisja rewizyjna
  Walne zebranie członków
  Harmonogram terminowych zadań
  Druki

Informacje
  Profilaktyczna Mastektomia
  KINESIOLOGY TAPING
  XV-lecie - Filmik
  Galeria zdjęć
  Forum Amazonka
  Nasz Banner
  Historia
  Opiekun Stowarzyszenia
  Wolontariat
  Ochotniczki

Rehabilitacja
  REHABILITACJA AMAZONEK w RZESZOWIE
  Gimnastyka z PALOMED 2017
  Ćwiczenia Pradmed

Wydarzenia
  2014
  2009
  2008
  ESKUPALY 2017

Nasze aktywno¶ci
  Aktualno¶ci 2020
  Aktualno¶ci 2019
  Aktualno¶ci 2018
  Aktualno¶ci 2017
  Aktualno¶ci 2016

Twórczo¶ć artystyczna Rzeszowskich Amazonek
  Poezja
  Hodowla kwiatów
  Malarstwo Teresy Krupy
  Dekoracje kwiatowe - Barbara Krztoń
  Rękodzieło - Halina Lubera
  Obrazy - Teresa Krupa

Sprawozdanie merytoryczne
  2011 - następne lata
  2010
  2009
  2008

Oferty realizacji zadań publicznych - 2012
  Dokumenty/Pisma

Projekty 2020
  Serce od Serca

Projekty 2019
  Terapia medyczna i społeczna
  Zdrowie psychiczne i zapobieganie zaburzeniom

Projekty 2018
  Rehabilitacja oraz integracja społeczna
  Terapia medyczna i społeczna

Projekty 2017
  Zdrowie
  Kultura

Projekty 2016
  Psychoterapia amazonek
  Terapia medyczna

Projekty 2015
  Zdrowy tryb życia
  Forma psychoterapii

Projekty 2014
  Góry s± dla każdego

Projekty - 2013
  Akademia Zdrowia
  Zwiedzanie krakowa
  Wspieranie osób niepełnosprawnych
  Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym
  Więcej ruchu, więcej zdrowia
  Więcej ruchu, więcej zdrowia - opis zadania
  Prozdrowotna, Konferencja Szkoleniowa

MusicBox
Aby wł±czyć muzykę relaksacyjn± "Zaufaj Bogu RELAX oraz Hymn Amazonek (int. Elżbieta Kuczyńska), naci¶nij poniższy guzik w celu wł±czenia odtwarzacza i odtworzenia muzyki:
Prokekt 2014 - 1

Zał±cznik nr 1 do umowy nr 5/2014…….

z dnia 7.04.2014…………..

 

 

 

ZAKTUALIZOWANY OPIS ZADANIA PN.:

Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególnoci chorobom sercowo     naczyniowym, nowotworowym, cukrzycy

(rodzaj zadania publicznego zgodny z ogłoszeniem)

GÓRY Sˇ DLA KAŻDEGO-

TERAPIA RZESZOWSKICH AMAZONEK w ZAKOPANEM

(tytuł zadania publicznego realizowanego przez podmiot)

 

realizowanegow okresie od ;

1  kwietnia  2014 roku   do  15 grudnia 2014 roku

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

 

1. Prowadzenie zajęć rekreacyjnych - na terenie Orodka Szkoleniowo- turystycznego w Zakopanem z wykwalifikowanymi terapeutami- w okresie pobytu grupy amazonek w terminie od 12--17 maja 2014 roku/ 5 pełnych osobodni/- poprawa ogólnej kondycji, kobiet amazonek, zwiększenie zakresu ruchowoci, kształtowanie  wiadomoci własnego ciała, zwiększenie poczucia pewnoci siebie, samoakceptacja, zwiększenie samooceny, poprawa samopoczucia, wentylacji i wydolnoci układu oddechowego, poprzez  ćwiczenia na wieżym  powietrzu,; nauka prawidłowej postawy, rozwijanie poczucia rytmu i koordynacji ruchowej- ogółem przewidziane jest około 20 godzin zajęć gimnastycznych WOLONTARIAT

2. Profilaktyka i edukacja prozdrowotna: spotkania  z lekarzami- na temat niekonwencjonalnych metod terapii, z  rehabilitantami- jak przygotować się do wyjazdu , jaki zabrać sprzęt do ćwiczeń,

z psychologiem, przygotowanie psychologiczne przed wyjazdem grupowym, przygotowanie kulturowe z prac, administracyjnym, z pielęgniarkami- szerzenie wiedzy na temat zdrowia, profilaktyki raka piersi wród członków rodzin amazonek , innych zainteresowanych osób, ci±gły niedosyt informacji na ten temat , który nadal niestety jest tematem tabu- ogółem przewidziane jest około 40 godzin spotkań w siedzibie stowarzyszenia i w punktach informacyjnych oraz podczas zebrań integracyjnych w Ratuszu 2 x w m-cu- / szkolenia kulturowe, przygotowanie dot. BHP i opieki pielęgniarskiej podczas pobytu w razie potrzeby, zasady korzystania z apteczki podczas  pobytu- WOLONTARIAT

 

3. Spotkania i wyjazdy integracyjne- zagubione i osamotnione w chorobie i rekonwalescencji amazonki znajduj± rado¶ć, zapomnienie o przeżyciach, poprawia się ich stan psychiczny wraca im chęć do normalnego życia takie wyjazdy i spotkania bardzo motywuj± . Ponadto zmiana otoczenia, miejsca pobytu na kilka dni a przede wszystkim zmiana klimatu to doskonała forma terapii osób po traumatycznych przejciach. Pozwala to kobietom- amazonkom wyj¶ć z domu z osamotnienia, zmusza do zorganizowania się do podróży, do spakowania podręcznego bagażu do pozostawienia rodziny lub innych bliskich na jaki czas , zapewnia zmianę otoczenia, wyrwanie się z codziennoci i monotonii , uczy kobiety-amazonki jak żyć w grupie innych kobiet o podobnych problemach, jak można pracować społecznie na rzecz innych osób i jak można działać i pomagać innym  kobietom np. w Stowarzyszeniu , jak w przyszłoci organizować podobne wyjazdy integracyjne. Poznajemy kulturę i obyczaje Podhala, uczestniczymy w wydarzeniach kulturalnych w Zakopanem podczas naszego pobytu, zwiedzamy piękne zak±tki Zakopanego i Tatr, korzystamy z możliwoci przebywania we wspaniałym górskim klimacie, ładujemy nasze akumulatory, wracamy psychicznie odnowione. Takie s± założenia tego turnusu, z daleka od naszych domów, wówczas powięcamy cenny czas tylko dla siebie.

Wyjazd na zorganizowany 5-dniowy turnus terapeutyczny w Zakopanem przewidziany dla 41  uczestniczek  plus kierowca w terminie ; od 12- 17 maja 2014 roku , 5 pełnych osobodni.

Koszty pobytu = 42 osób x 5dni = 18 450.- zł

Koszty ubezpieczenia grupy= 246.- zł

Wynajem autokaru= 3 500.- zł/ cały czas pobytu/ tylko usługi transportowe

Zwiedzanie Zakopanego i okolic z przewodnikiem 736.- zł

Organizacja ogniska góralskiego z Kapel± góralsk±= 600.-zł

Podczas ogniska ;Kulinarna podróż-Szlakiem najlepszych dań regionu

spotkanie z I w Polsce  Bac±  w spódnicy- Janin± Rzepk± z bukowiny Tatrzańskiej

Posiady Góralskie- spotkanie z bajarzem góralskim Adamem G±sienic±- 250.- zł

 

 

================================Razem koszty merytoryczne= 23 782.- złotych

 

4.  Prowadzenie spotkań  i szkoleń s± to prace bież±ce , codzienne, przez wolontariuszki amazonki w Punktach Informacyjnych-

I- punkt informacyjny U BASI- w sklepie medycznym MEDI-REH w Rzeszowie przy

 ul, Kopernika, oraz nowo utworzony II- punkt w sklepie medycznym Pofam przy ul. Wierzbowej, pozwalaj±  więc na szersze kontakty z potrzebuj±cymi, poza sal± konferencyjn± w Ratuszu

i informacjami w Internecie, dowiadczone amazonki potrafi± wiele pomóc nowym kobietom po zabiegach mastektomii, Odbywaj± się też w tych punktach swobodne rozmowy i spotkania

z psychologiem z pojedynczymi amazonkami, wczeniej umówionymi, oraz z członkami ich rodzin.

 

 

5. Propagowanie działalnoci promocja naszych działań, promocja projektów, w które jestemy zaangażowane , promowanie Stowarzyszenia na stronie internetowej Klubu-jest działaniem niezwykle pożytecznym , maj±cym na celu dotarcie przede wszystkim  do kobiet amazonek, przebywaj±cych w domu, nie poruszaj±cych się jeszcze  samodzielnie , samotnych lub po prostu kobiet które nie chc± się ujawniać ze swoj± chorob±. Jest to dla nich bardzo ważny kontakt.

 

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
LOGA